• गृहपृष्ठ
  • तरकारी किन्न जादैँ हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको मूल्य विवरण

तरकारी किन्न जादैँ हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको मूल्य विवरण

Mar 19th, 2020

काठमाडौँ, ६ चैत
आधारभूमी संवाददाता

थोक मूल्य

कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. ४५ ५० ४८
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी ४५ ५० ४८
गोलभेडा सानो के.जी. ३५ ४० ३८
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी ३५ ४० ३८
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी ३५ ४० ३८
गोलभेडा सानो(तराई) के जी ३५ ४० ३८
अालु रातो के.जी. २८ ३० २९
आलु रातो(भारतीय) के जी २८ ३० २९
प्याज सुकेको भारतीय के.जी. ५० ५२ ५१
गाजर(लोकल) के.जी. ३० ३५ ३३
गाजर(तराई) केजी २५ ३० २८
बन्दा(लोकल) के.जी. १८ २० १९
बन्दा(नरिवल) केजी १८ २० १९
काउली स्थानिय के.जी. २५ ३० २८
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी ३० ३५ ३३
मूला सेतो(लोकल) के.जी. १५ २० १८
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी १५ २० १८
भन्टा लाम्चो के.जी. ५० ६० ५५
भन्टा डल्लो के.जी. ५० ६० ५५
मटरकोशा के.जी. ५० ६० ५५
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. ३५ ४० ३८
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी ३५ ४० ३८
टाटे सिमी के.जी. ३५ ४० ३८
तितो करेला के.जी. ९५ १०० ९८
लौका के.जी. ३५ ४० ३८
परवर(लोकल) के.जी. ९५ १०० ९८
घिरौला के.जी. १०० ११० १०५
फर्सी पाकेको के.जी. ४५ ५० ४८
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. २० २५ २२
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी २५ ३० २८
भिण्डी के.जी. १०० ११० १०५
बरेला के.जी. ४० ४५ ४२
स्कूस के.जी. ३५ ४० ३८
रायो साग के.जी. १५ २० १८
पालूगो साग के.जी. २० २५ २२
चमसूरको साग के.जी. २० २५ २२
तोरीको साग के.जी. २० २५ २२
मेथीको साग के.जी. २० २५ २२
प्याज हरियो के.जी. ६० ७० ६५
बकूला के.जी. ४० ५० ४५
च्याउ(कन्य) के.जी. ७५ ८० ७८
च्याउ(डल्ले) के जी २५० २६० २५५
ब्रोकाउली के.जी. ४० ४५ ४२
चुकुन्दर के.जी. ६० ७० ६५
जिरीको साग के.जी. ४० ५० ४५
ग्याठ कोबी के.जी. २५ ३० २८
सेलरी के.जी. ४२० ४३० ४२५
पार्सले के.जी. ४२० ४३० ४२५
सौफको साग के.जी. २० २५ २२
पुदीना के.जी. २७० २८० २७५
गान्टे मूला के.जी. २० २५ २२
इमली के.जी. १३० १४० १३५
तामा के.जी. ९० १०० ९५
तोफु के.जी. ९० १०० ९५
गुन्दुक के.जी. २७० २८० २७५
स्याउ(झोले) के.जी. २०० २१० २०५
केरा दर्जन ८० ९० ८५
कागती के.जी. ११० १२० ११५
अनार के.जी. ११० १२० ११५
अंगुर(हरियो) के.जी. १४० १५० १४५
अंगुर(कालो) केजी १७० १८० १७५
सुन्तला(भारतीय) केजी ७० ८० ७५
तरबुजा(हरियो) के.जी. ३५ ४० ३८
भुर्इ कटहर प्रति गोटा ११० १२० ११५
काक्रो(लोकल) के.जी. ७० ८० ७५
काक्रो(हाइब्रीड) के जी ३० ३५ ३३
रुख कटहर के.जी. ७० ८० ७५
नासपाती(चाइनिज) केजी १२० १३० १२५
मेवा(भारतीय) केजी ६० ७० ६५
अदुवा के.जी. १२० १३० १२५
खु्र्सानी सुकेको के.जी. ३४० ३५० ३४५
खु्र्सानी हरियो के.जी. ७५ ८० ७८
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी ७५ ८० ७८
भेडे खु्र्सानी के.जी. ९५ १०० ९८
लसुन हरियो के.जी. ११० १२० ११५
हरियो धनिया के.जी. ४० ५० ४५
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. ५५० ५६० ५५५
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. २५० २६० २५५
ताजा माछा(रहु) के जी २८५ २९० २८८
ताजा माछा(बचुवा) के जी २२० २२५ २२३
ताजा माछा(छडी) के जी २२५ २३० २२८
ताजा माछा(म‌ंुगरी) के जी २४५ २५० २४८

खुद्रा मूल्य

कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. ७० ८० ७५
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी ७० ८० ७५
गोलभेडा सानो के.जी. ५० ६० ५५
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी ५० ६० ५५
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी ५० ६० ५५
गोलभेडा सानो(तराई) के जी ५० ६० ५५
अालु रातो के.जी. ४० ५० ४५
आलु रातो(भारतीय) के जी ४० ५० ४५
प्याज सुकेको भारतीय के.जी. ७० ८० ७५
गाजर(लोकल) के.जी. ४० ५० ४५
गाजर(तराई) केजी ३० ४० ३५
बन्दा(लोकल) के.जी. ३० ४० ३५
बन्दा(नरिवल) केजी ३० ४० ३५
काउली स्थानिय के.जी. ५० ६० ५५
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी ६० ७० ६५
मूला सेतो(लोकल) के.जी. ३० ४० ३५
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी ३० ४० ३५
भन्टा लाम्चो के.जी. ८० ९० ८५
भन्टा डल्लो के.जी. ८० ९० ८५
मटरकोशा के.जी. ७० ८० ७५
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. ६० ७० ६५
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी ६० ७० ६५
टाटे सिमी के.जी. ५० ६० ५५
तितो करेला के.जी. १२० १३० १२५
लौका के.जी. ६० ७० ६५
परवर(लोकल) के.जी. १३० १४० १३५
घिरौला के.जी. १३० १४० १३५
फर्सी पाकेको के.जी. ६० ७० ६५
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. ३० ४० ३५
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी ४० ५० ४५
भिण्डी के.जी. १३० १४० १३५
बरेला के.जी. ५० ६० ५५
स्कूस के.जी. ५० ६० ५५
रायो साग के.जी. २० ३० २५
पालूगो साग के.जी. ३० ४० ३५
चमसूरको साग के.जी. ३० ४० ३५
तोरीको साग के.जी. ३० ४० ३५
मेथीको साग के.जी. ३० ४० ३५
प्याज हरियो के.जी. ९० १०० ९५
बकूला के.जी. ७० ८० ७५
च्याउ(कन्य) के.जी. ९० १०० ९५
च्याउ(डल्ले) के जी २९० ३०० २९५
ब्रोकाउली के.जी. ६० ७० ६५
चुकुन्दर के.जी. ८० ९० ८५
जिरीको साग के.जी. ५० ६० ५५
ग्याठ कोबी के.जी. ४० ५० ४५
सेलरी के.जी. ४४० ४५० ४४५
पार्सले के.जी. ४४० ४५० ४४५
सौफको साग के.जी. ३० ४० ३५
पुदीना के.जी. ३१० ३२० ३१५
गान्टे मूला के.जी. ३० ४० ३५
इमली के.जी. १५० १६० १५५
तामा के.जी. १४० १५० १४५
तोफु के.जी. १०० ११० १०५
गुन्दुक के.जी. ३२० ३३० ३२५
स्याउ(झोले) के.जी. २४० २५० २४५
केरा दर्जन ११० १२० ११५
कागती के.जी. १६० १७० १६५
अनार के.जी. १७० १८० १७५
अंगुर(हरियो) के.जी. १५० १६० १५५
अंगुर(कालो) केजी २१० २२० २१५
सुन्तला(भारतीय) केजी १०० ११० १०५
तरबुजा(हरियो) के.जी. ५० ६० ५५
भुर्इ कटहर प्रति गोटा १२० १३० १२५
काक्रो(लोकल) के.जी. ९० १०० ९५
काक्रो(हाइब्रीड) के जी ५० ६० ५५
रुख कटहर के.जी. १०० ११० १०५
नासपाती(चाइनिज) केजी १८० २०० १९०
मेवा(भारतीय) केजी ९० १०० ९५
अदुवा के.जी. १९० २०० १९५
खु्र्सानी सुकेको के.जी. ३९० ४०० ३९५
खु्र्सानी हरियो के.जी. ९० १०० ९५
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी ९० १०० ९५
भेडे खु्र्सानी के.जी. ९० १०० ९५
लसुन हरियो के.जी. १४० १५० १४५
हरियो धनिया के.जी. ६० ७० ६५
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. ६१० ६२० ६१५
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. ३४० ३५० ३४५
ताजा माछा(रहु) के जी ३१० ३२० ३१५
ताजा माछा(बचुवा) के जी २७० २८० २७५
ताजा माछा(छडी) के जी २७० २८० २७५
ताजा माछा(म‌ंुगरी) के जी ३०० ३१० ३०५

स्रोत : कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको वेबसाइट